Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska - Koszalin

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.
Przepisy Prawne Archiwum


Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej
 
Szanowna Pani Prezes
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: L.dz.P-223/2017 dotyczące terminów realizacji recept lekarskich, proszę o przyjęcie informacji w sprawie.
  Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrażone pismem z dnia 8 maja 2008 r. znak: MZ­ PLO-460-5927-33/GK/0, wskazuje, iż w przypadku obliczania terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.) stanowiącego: ,,Jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą", gdyż spowodowałoby akceptację realizacji recept dnia  31, 32 (lub dłuższego), w przypadku, gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę. Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku zapisu art. 11O który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając  sposobu  jego  obliczenia.  Treść  §  17  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.) wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji recept tj. ,,Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia ...". Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia,  przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu.
Powyższe stanowisko zostało także potwierdzone pismem  Departamentu  Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r. znak: PLO.461.217.2016.BRB, które odpowiada na pytania Wnioskodawcy w zakresie terminów realizacji recept.
 


Jednocześnie charakter terminu recepty został rozstrzygnięty w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2007 r. (VII  SNWa  2215/06), zgodnie z którym ,,(... ) w powołanym przepisie w sposób jednoznaczny określone zostały terminy realizacji recept lekarskich. Terminy te są terminami prawa materialnego i nie mogą być w żaden sposób zmieniane, tj. np. przedłużane. Po ich upływie recepta lekarska traci swą ważność, a jej zrealizowanie (wydanie produktu leczniczego) przez aptekę lub punkt apteczny uznać należy za działanie niedopuszczalne i naruszające prawo".
 
Na podstawie powyższego, w ramach realizacji projektu centralnego zarządzania sprawdzeniami, Narodowy Fundusz Zdrowia określił następujące sprawdzenia weryfikt jące poprawność danych przekazywanych przez aptekę lub punkt apteczny w elektronicznych komunikach, w zakresie terminowej realizacji recept:
- sprawdzenie, czy dla recepty typu „8" termin realizacji recepty nie przekroczył 30 dni od dnia jej wystawienia,
- sprawdzenie, czy dla antybiotyku me został przekroczony termin realizacji  recepty , liczon y od dnia jej wystawienia,
- sprawdzenie, czy dla leku immunologicznego nie został przekroczony termin ważności recept y, liczony od dnia wystawienia recepty,
- sprawdzenie, czy dla recepty typu „8" i w przypadku gdy recepta jest wystawiona na kontynuację leczenia termin realizacji recepty nie przekroczył 30 dni od daty od której można zrealizować receptę, sprawdzenie, czy dla recepty typu „9" (Rpw) nie został przekroczony termin realizacji recepty.

ORYGINALNY DOKUMENT - pobierz
 


powrót