Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska - Koszalin

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami...
Przepisy Prawne Archiwum


Pan Konstanty RADZIWIŁŁ Minister Zdrowia

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami oraz pytaniami od aptekarzy, dotyczącymi wątpliwości w zakresie wydawania pacjentom leków z wykazu leków refundowanych, które występują w więcej niż jednej odpłatności, z których to odpłatność wyższa przynależy do wskazań off labell, oraz że zaordynowany lek w wskazanej odpłatności nie przysługuje pacjentowi w danej grupie wiekowej, proszę o wyjaśnienie, jak osoba wydająca lek powinna zrealizować receptę w opisanych niżej sytuacjach.Rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 62) w§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. b stanowi, że jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona:
- wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
- nie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
- wpisuje odpłatność określoną w wykazie refundowanych leków. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret pierwsze i drugie.

Natomiast § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h ww. rozporządzenia zezwala osobie wydającej lek zrealizować taka receptę, jeżeli na recepcie nie wpisa no, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem odpłatność:
- w przypadku, gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia ,,x" albo „100%" - osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie,

- w przypad ku , gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, osoba wydająca wydaje le k, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia ży wieniowego , wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia, chyba że zachodzą okoliczn ości, o których mowa w lit. a - w takim przypadku osoba wydająca wydaje le k, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia ży wieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta.
Bardzo proszę o jednoznaczną wykładnię ww. przepisów i wskazanie, jak powinna postąpić osoba wydająca lek w sytuacji, gdy osoba wystawiająca receptę nie określiła na recepcie odpłatności lub wskazała odpłatność wyższą , dla leku , który to zgodnie z wykazem leków refundowanych posiada dwie odpłatności a odpłatność wyższa przysługuje we wskazaniach poza rejestracyjnych tylko osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, oraz w sytuacji, gdy osoba wystawiająca receptę określiła odpłatność wynikającą ze wskazań refundacyjnych przynależnych tylko pacjentom w określonych granicach wieku , zgod nie z poniższymi przykładami:

Rp.1
Budesonid Easyhaler 400, pacjent ukończył 18 rok życia.
Lekarz nie wpisał odpłatności przy leku - preparat wydano, przekazując w komunikacie elektronicznym odpłatność wyższą wynikająca z wykazu leków refundowanych tj. 30%.

Rp.2
Budesonid Easyhaler 400 - brak oznaczonego poziomu odpłatności.
Pacjentowi przysługuje uprawnieniem S, w komunikacie elektronicznym przekazano odpłatność 30%.

Rp. 3.
Neocate Advance. Odpłatność R, pacjent jest w wieku poniżej 1 roku życia

Rp. 4.
Prolia 60mg/ ml r-r do wstrzykiwań. Odpłatność 30%, pacjentka nie ukończyła 60 roku życia.

W przypadku Rp. 1 i 2, gdy przekazano w komunikacie elektronicznym do NFZ odpłatność wyższą, apteki uzyskiwały w komunikacie zwrotnym informacje, że taka odpłatność nie przysługuje pacjentowi, który ukończył 18 rok życia, lub pacjentowi ze wskazanym uprawnieniem dodatkowym.
Natomiast w przypadku Rp. 3 i 4 w komunikacie zwrotnym pojawiała się informacja, iż lek ten nie może być wydany pacjentowi w tej grupie wiekowej.

Dodatkowo, uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych problemów interpretacyjnych związanych z realizacją recept lekarskich:

1. Czy osoba realizująca receptę na leki podlegające refundacji może zrealizować receptę, na której dane zostały naniesione w formie nadruku a uprawnienie dodatkowe np. S, 1B, ZK itd., osoba wystawiająca receptę naniosła odręcznie, me nanosząc przy tym swojego podpisu i odcisku pieczęci?
2. Analogicznie do powyższego zapytania, czy osoba wystawiająca receptę za pomocą nadruku może dokonywać na recepcie uzupełnień takich jak: sposób dawkowania, dodatkowy lek, poziom odpłatności gdzie uzupełnienia te zostały naniesione za pomocą odręcznego pisma bez naniesienia podpisu i odcisku pieczęci osoby wystawiającej receptę?
3. Czy naniesienie na recepcie danych za pomocą różnych charakterów pisma może stanowić przyczynę odmowy realizacji recepty? Np. pielęgniarka nanosi dane pacjenta oraz datę wystawienia recepty a lekarz nanosi dane dotyczące zapisanych leków i uprawnienia dodatkowe

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes Rady
Naczelnej Izby Aptekarskiej

ORYGINALNY DOKUMENT - pobierz


powrót